HUSO PKRU KM | การจัดการความรู้คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

blogger ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว
กลุ่มสังคมศาสตร์
link

blogger นางสาวพรพิมล เตียมวัง
กลุ่มสังคมศาสตร์
link

blogger ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว
กลุ่มสังคมศาสตร์
link

blogger ผศ.รุ่งรัตน์ ทองสกุล
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
link